logotypy UE


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI"
Nr projektu:
 POWR.03.05.00-00-A034/19-00


Numer i nazwa Osi priorytetowej:
 III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Numer i nazwa Działania:
 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Termin realizacji: 
04.11.2019 - 30.09.2023


WARTOŚĆ PROJEKTU:
4 853 248,40 PLN 
(Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
4 090 317,75 PLN)Mężczyzna na wózku wjeżdża na wzniesienie, kobieta niewidoma porusza się po ścieżce dla niewidomych.GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
 

Podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.